פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצוןפירוק חברה מרצון
משרד דוד מלניק עורכי דין ונוטריונים  מתמחה בהליך פירוק חברה וחיסול חברות לא פעילות, וכן ביטול חובות אגרה שנתית שלא שולמו באופן רטרואקטיבי בגין כל התקופה שהחברה לא הייתה פעילה.

שימו לב - חברות לא פעילות צוברות חובות אגרה שנתית, בסמכות רשם החברות להטיל סנקציות על בעלי מניות ודירקטורים בחברה מפרת חוק לרבות איסור להקים חברה חדשה וכן עשויה לגרור הליכי גבייה. רשם החברות הודיע כי הוא החל בהעברת חובות אגרה לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות.  העובדה שהחברה אינה פעילה אינה מפסיקה את החיוב באגרה שנתית.

יש לשים לב כי תנאי לקבלת פטור מתשלום אגרה שנתית באופן רטרואקטיבי הינו שהתיקים של החברה במע"מ ובמס הכנסה סגורים ובנוסף שלחברה אין חשבון בנק. לפיכך קיימת חשיבות רבה בסגירת התיקים במע"מ ובמס הכנסה וכן סגירת חשבון הבנק שמהווים תנאי לפטור מתשלום אגרה שנתית.

 
למשרדנו ניסיון  רב  שנים בפירוק חברות  ונשמח להעניק לכם  שירות מקצועי, מהיר ויעיל .

השירות ניתן לחברות לא פעילות בשני מסלולים: מסלול מקוצר ומסלול רגיל.
 • מסלול מקוצר מיועד  לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה. ההליך מומלץ לחברות שבבעלותן מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותן לבצע מימוש כל נכסים וסילוק כל ההתחייבויות תוך 4-6 חודשים.
 • מסלול רגיל מיועד לחברות אחרות, שאינן חברות יחיד,  המסוגלת לשלם כל חובותיה תוך 12 חודש לאחר תחילת פירוקה.

בנוסף אנו מפרקים  איגודי מקרקעין  בהליך של פירוק מרצון  במסגרתו מועבר איגוד המקרקעין לבעלי המניות. 

מדוע כדאי לפרק חברה לא פעילה?
כל חברה נדרשת להגיש דו"ח שנתי ולשלם אגרה מדי שנה לרשם החברות וזאת אף אם חדלה מלפעול והיא אינה מחוסלת אלא אם ננקט הליך לפירוקה וחיסולה בהתאם לחוק. לפיכך המשך החזקתה של חברה לא פעילה גורמת להוצאות כספיות מיותרות ולחילופין גורמת להצטברות חובות ונקיטת אמצעי אכיפה כנגד החברה, בעלי המניות והדירקטורים.

האם פירוק חברה פוטר את החברה מתשלום חובות עבר?
חברה שחוסלה במסגרת הליכי פירוק מרצון תהיה פטורה מתשלום חובות אגרה שנתית באופן רטרואקטיבי ביחס לכל התקופה בה החברה לא הייתה פעילה. המועד בו יראו חברה כלא פעילה במועד בו נסגרו התיקים במס הכנסה  ובמע"מ ונסגר חשבון הבנק של החברה – המאוחר מביניהם.  
אם חשבון הבנק נסגר ביולי 2003, התיק במס הכנסה נסגר בינואר 2004 והתיק במע"מ נסגר ביולי 2005 אזי יראו את החברה כלא  פעילה החל משנת 2005 והחברה תהיה פטורה מתשלום אגרה שנתית החל משנת 2006. קבלת פטור מתשלום חובות עבר אינה מקנה זכות לקבלת החזר בגין תשלום אגרה ששולמה לאחר הפסקת הפעילות של החברה. להנחיות מפורטות לרו"ח בדבר האישורים הדרושים

אלו סנקציות ניתן לנקוט כנגד החברה ובעליה?
עד לאחרונה לא היו לרשם החברות סמכויות ממשיות שאפשרו נקיטת צעדים נגד החברה ובעליה בשל אי תשלום האגרה השנתית ובפרט כאשר מדובר בחברות לא פעילות ונעדרות נכסים ומשכך לא קיימת אפשרות לגבייה אפקטיבית ו/או נקיטת צעדים ממשיים נגד החברה ובעלי המשרה בה.
תיקון מס' 10 לחוק החברות שנכנס לתוקף בינואר 2010 העניק לרשם החברות סמכויות אכיפה נוספות הן כלפי החברות, הנמנעות מתשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי לרשם החברות והן כלפי בעלי המניות והדירקטורים בה ובכללן:
 
 • ביחס לחברה המפרה: לא ירשמו שעבודים על נכסי החברה (כנגד מתן הלוואות בנקאיות למשל), לא יירשמו שעבודים לטובת החברה, החברה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה וניתן להטיל על החברה עיצום כספי בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 • ביחס לבעלי המניות והדירקטורים: במקרה של אי תשלום העיצום הכספי על ידי החברה ניתן לדרוש תשלומו מדירקטור החברה. ביחס להפרות משנת 2009 ואילך – נשללת מהחברה המפרה, בעל השליטה בה במועד וכן הדירקטור שהוטל עליו עיצום כספי בשל ההפרה, האפשרות להקים ולרשום חברה חדשה, וזאת בהתאם למועדים והתנאים הקבועים בחוק.

מהם השלבים לפירוק חברה מרצון?
הליך פירוק חברה מרצון הינו הליך קצר יחסית שנעשה ללא התערבות שיפוטית ובלבד שמדובר בחברה שאינה חדלת פירעון, היינו חברה ללא חובות ו/או חברה המסוגלת לפרוע את חובותיה בתוך זמן קצוב. 

יש לשים לב כי תנאי לחיסול החברה בתם התהליך מחייב את החברה לפרוע את כל חובותיה, לסלק את כל השיעבודים הרשומים ברשם החברות ולשלם את חובות האגרה השנתית ו/או לקבל פטור מתשלומם.

שלבי הפירוק מרצון בהליך מקוצר (לחברות יחיד המסוגלות לפרוע חובות בתוך 4-6 חודשים)
 1. חתימה על תצהיר כושר פירעון על ידי הדירקטור של החברה לפיו החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה.
 2. שלב ראשון - משלוח פרסום הודעה על פירוק החברה מרצון והודעה על כינוס אסיפה סופית לרשומות וזאת תוך 7 ימים ממועד חתימת       התצהיר. מועד האסיפה הסופית ייקבע למועד שהינו בין ארבע עד שישה חודשים לאחר החתימה על התצהיר.
 3. לאחר ביצוע השלב הראשון וקבלת אישור רשם החברות על תקינות ההליך על המפרק לפעול למימוש נכסי החברה וסילוק כל התחייבויותיה.
 4. שלב שני - לאחר קיום האסיפה הכללית הסופית, מוגשת לרשם החברות בקשה לחיסול החברה חתומה על ידי הדירקטורים ודו"ח סופי החתום על ידי המפרק.
 5. במידה ומבוקש פטור מחובות אגרה שנתית, יש לצרף לבקשה את אישורי רשויות המס (מע"מ ומס הכנסה) המצוינים כי תיקי החברה סגורים או אישור רו"ח המבקר על גבי הטופס, בצירוף העתקי דו"חות שהוגשו למס הכנסה לכל שנת מס שבגינה מבוקש פטור מאגרה.
 6. חיסול החברה.

שלבי הפירוק מרצון בהליך רגיל  
 1. משלוח תצהיר כושא פירעון על ידי הדירקטורים של החברה לרשם החברות המצהיר כי החברה מסוגלת לפרוע חובותיה בתוך 12 חודשים.
 2. קבלת הודעה מרשם החברות בדבר קבלת תצהיר כושר הפירעון וכניסת החברה לסטטוס פירוק מרצון.
 3. קבלת החלטת האסיפה הכללית על פירוק חברה מרצון ומינוי מפרק.
 4. משלוח הודעה לרשם החברות על החלטת החברה והסכמת המפרק למינוי.
 5. פרסום הודעה ברשומות על החלטת החברה בדבר פירוקה.
 6. פרסום הודעה ברשומות על כינוס אסיפה סופית.
 7. כינוס אסיפה סופית של החברה.
 8. הגשת דו"ח סופי לרשם החברות לרבות בקשה לקבלת פטור מאגרה שנתית לתקופה בה החברה לא הייתה פעילה.
 9. חיסול החברה.

אלו מסמכים דרושים לצורך קבלת פטור מחובות אגרה שנתית לרשם החברות?

לשם קבלת פטור מתשלום חובות אגרה שנתית יש לעמוד במספר תנאים כדלקמן
 1. תצהיר אי פעילות - תצהיר דירקטורים כי החברה הפסיקה את פעילותה וכי היא אינה מנהלת חשבונות בנק. 
 2. אישור מקורי מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק.
 3. אישור מקורי מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייבת במס על פי חוק מס ערך מוסף, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד שבו בוטל הרישום.
 4. במידה ואין באפשרות החברה להמציא אישורי מס הכנסה ומע"מ מאחר ותיקה עדיין לא נסגר, רשאית החברה להמציא לרשם החברות תצהיר אי פעילות בצירוף:
 • אישור מקורי מאת רואה חשבון המבקר של החברה המאשר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, ובציון העובדה שהגישה לרשות המסים, דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, המאושרים בידי רואה החשבון המבקר, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה. האישור יינתן על כל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית.
 • העתק מהדוחות למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש פטור אגרה שנתית.
 
שתף ב:
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם